Рубрики газети:


Новини, події
Рідна Віра
Родознавство
Козацтво
Суспільство
Пізнай себе
Традиції, побут
Анекдоти
Байки
Прислів'я
Опитування
Альбоми
Різне


 Номери газети: Меню користувача

 Опитування Підписка на газету!


 Наші друзі:
 


Покон Рода


 Наша кнопка:

 Лічильник:
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
 

Глобальна криза і нова раса.

 Категорія: Немає категорії \ Переглянуто: 1495
 

З кожним днем у людини все більше відбирається свобода бути такою, якою вона була. Єдина свобода, яка незабаром у неї залишиться - це свобода ставати іншою.

«Гра в розвиток»

Всесвіт сотворений (народжений) Творцем (Родом Всевишнім) як ігрове середовище для розвитку і самовдоско­налення божественних істот (душ того чи іншого рівня). Ці божественні істоти є ко­лективними сотворцями Всесвіту - про­явленої форми Бога, якого в арійській традиції називають іменами Сварог («свя­тий організатор») або Брахма («бог неба і землі»).

Для свого розвитку божественні сут­ності вступають (сотворюють) цю Гру, тому що розвиток через Гру (майю, лиллу) є головним законом Всесвіту. Відповідно, хто не бажає «грати в розвиток», той вида­ляється з Гри. Це як у футболі: не хочеш грати - звільни місце для того, хто хоче, адже бажаючих більше, ніж достатньо. Причому Гра відбувається за твердими правилами, хто їх порушує, той страждає.

Розвиток здійснюється шляхом чергу­вання поступових змін і стрибкоподібних переходів. Останні відбуваються через ви­никнення кризи та її подолання.

Що таке криза?

Первинне, а тому істинне значення слова криза, - це вирішення, розв'язан­ня, вихід, розділення. Зверніть увагу: наголос робиться не на проблемі, а на її вирішенні. Подібним чином кожна загад­ка обов'язково має розгадку. Тому криза


uploads/news/213/clip_image006.jpg

- це передусім можливість подолати про­блему, відділити нове від старого. Відтак криза, за визначенням, завжди несе в собі засоби для її вирішення і «розгадку». Більше того, вона підштовхує до активних дій, бо притискає до стінки, а інколи ставить питання максимально гостро: вмерти або змінитися!

Ці приховані засоби подолання кризи завжди адекватні її глибині: чим серйозні­ша криза, тим потужніші засоби вона при­ховує. Скажімо, кризові прояви в економі­ці долаються ухваленням кращих законів, кризові прояви в політиці - новими вибо­рами або заснуванням нової держави. А що може порятувати від глобальної кризи, коли розбалансовується і руйнується все: мораль, сім'я, нація, міжнародна безпека, техносфера, природа, клімат, екологічна ніша в цілому?

Відповіддю на таку всеосяжну кризу може бути тільки нова людська спільнота з вищим світоглядом, ефективнішою орга­нізацією і адекватними технологіями. Оче­видно, що така спільнота відрізнятиметься від інших спільнот за суттєвими ознаками, зокрема, вона буде енергійнішою, здоро­вішою і плодючішою. Очевидно, що вона буде достатньо однорідною і згуртованою. Очевидно, що вона буде здатна до відтво­рення самої себе в наступних поколіннях.

Умови народження нової раси

Описані вище ознаки визначають нову расу, адже, згідно з визначенням: «Раса

- це група людей, яка за властивим їй поєднанням фізичних, психічних і духовних ознак відрізняється від будь-якої іншої групи і завжди відтворює тільки собі подібних». Звісно, що все­редині раси завжди присутні фізичні, психічні і духовні відмінності, проте як цілісна система вона якісно відрізняється від інших систем, прагне до самозбереження і самовідтворення,

Для народження раси потрібні відпо­відні умови, зокрема «расотворчий казан» і порівняно ізольований життєвий простір, завдяки якому інтенсивність внутрішньої генетичної та інформаційно-культурної взаємодії набагато вища за інтенсивність такої взаємодії із зовнішнім світом. Тоді складові елементи майбутньої раси «при­тираються» один до одного і зливаються в цілісний расовий організм.

Отже, способом подолання нинішньої глобальної кризи буде народження нової людської раси, яка сформує нову цивілі­зацію.

Як народилася арійська раса?

Подібні речі вже були в минулому. Так, попередній цивілізаційно-расовий перехід 7500 років тому став відповіддю на кліматичну, а відтак і продовольчу кризу, апофеозом якої стала Циркумпонтійська катастрофа - прорив Босфорського перешийку й затоплення низинних територій навколо прісноводного Руського (Понтійського) озера солоними водами Серед­земного моря. Внаслідок цього виникло Руське (Чорне) море, а затоплені ним території пізніше назвали «старою землею» Альтланд, тобто Атлантидою.

Нова раса, яку езотерична традиція називає Арійською, народилася на території Північного Надчорномор'я, фактично, на землі сучасної України. Тому саме Україна є батьківщиною арійських (індоєвропейських) мов. У цьому доволі ізольованому «расотворчому казані» нова раса сформувала цивілізацію, яку нині на­зивають Арійською або Трипільською (за назвою Трипільської археологічної культури). Це вже був третій цивілізаційно-расо­вий перехід. У 5508 році до н. е. відбулась ключова подія цього Третього Переходу, тому саме від цієї дати ведеться традицій­не українське (слов'янське) літочислення («від сотворення арійського світу»).

Арійська раса відрізнялася від попе­редньої Борійської раси (раси європейських кроманьйонців) розумово, організаційно і технологічно.

По-перше, арії вийшли на третій рі­вень мислення - рівень творчості, натомість їхні попередники перебували на рівні нормативного мислення.

По-друге, арії сформували варнову структуру суспільства, основану на врод­жених здібностях: брахмани (відаючі), кшатрії (витязі), господарники (весі). Соціальне структурування борійців було примітивніше, бо грунтувалось на вікових відмінностях і принципі «чим старіший, тим мудріший».

По-третє, арійська раса перейшла до відтворюючих форм господарювання

- землеробства і тваринництва. Натомість борійці жили завдяки полюванню і збиральництву, тобто вели привласнююче господарю­вання.

Сучасні моменти расотворення

У наш час Український геосоціальний організм переживає надзвичайно жорстку кризу, яка відкриває для нього досі небаче­ні можливості. Для подолання цієї кризи Україна застосовує найпо­тужніший засіб - вона здійснює Четвертий Перехід (до Світу Любові та Справедливості) і народжує нову расу, яка творить нову цивілізацію. Ключові моменти расотворення ті ж самі - нові: мислення (світогляд-віра), організація, технології, виокремлена територія.

1. Мислення. Четвертий перехід здійснюють ті українці, які оновилися - світоглядно, розумо­во та психофізично. Українці, які почали вихід на четвертий рівень мислення - рівень цілісності, або мудрості. Це рівень, на якому дум­ки людини відповідають її словам і поведінці. Людина відчуває себе частинкою свого народу як цілісно­го етносоціального організму, ча­стинкою земної природи і Всесвіту. Вона усвідомлює себе частинкою Рода Всевиш­нього Творця Всесвіту - божественною істотою-сотворцем, що розвивається на землі шляхом багаторазових втілень (реінкарнації).

Нова людина розглядає життя як бо­жественну гру (майю), а себе - як чесного гравця (слово «людина» буквально означає «гравець»). Вона прагне відновити зв'язок між своєю земною, духовною і божествен­ною свідомістю, а також долучитися до позитивного досвіду своїх попередніх вті­лень, до культури і мудрості свого народу і всього людства. Таке відновлення зв'язку і називається релігією (від «ре» - відновлен­ня, повторення, «лига» - зв'язок, звідси українське «залигати» - зв'язати).

Культивовані чесність і щирість до­зволяють новій расі застосувати на два порядки простіші, а тому ефективніші форми самоорганізації, позбувшись бала­сту непотрібних професій і цілих галузей, наприклад, «вакцинаційної індустрії», по­літичного піару (мистецтва обдурювання), більшої частини фармацевтичної промис­ловості. Все геніальне - просте. Простота

- це потужний продуктивний чинник.

2. Організація. Нова організація є результатом поєднання описаного вище мислення четвертого рівня з сучасними інформаційними технологіями. Водночас вона буде творчим розвитком української традиції самоорганізації з такими прита­манними їй якостями як варнова структу­ра, виборність знизу догори, персональна відповідальність.

3. Технології. Сучасна цивілізація стримує розвиток нових технологій або використовує їх для обслуговування вже застарілої і вмираючої системи. Прикла­дом є комп'ютеризація абсурдного за­конодавства чи спеціально заплутаної і безумної податкової системи. Вже існуючі технології дозволяють:

- різко підвищити ефективність вихо­вання і освіти;

- перетворити навчання і роботу на цікаву гру;

- зцілюватися без ліків і перестати хворіти взагалі (кошмарний сон сучасної медицини);

- будувати недорогі, здорові і комфор­тні поселення;

- повністю автоматизувати податкову систему (людина взагалі не повинна відчу­вати її присутність);

- включити практично кожну людину в процес творчості та самореалізації через творчість;

- на порядок зменшити енергозатратність виробництва і техногенний тиск на природу, та багато іншого.

Ключова технологія формування нової раси - практика Живи та колослова (само­оновлення Живим Словом), яка дозволяє очиститися від накопиченого інформа­ційного бруду, гармонізувати себе і на­вколишній простір, створити колективний егрегор - спільний психоенергетичний банк, вийти у Простір волі.

4. Життєвий простір. Як ми вже

згадували, формування нової раси потре­бує деякого усамітнення і зосередження на внутрішній інформаційній, соціальній, економічній, генетичній взаємодії. Сучасні засоби комунікацій дозволяють сформу­вати внутрішній інформаційний простір, завдяки якому можна взаємодіяти пере­важно зі своїми. Проте цього замало - по­трібен власний фізичний простір.

Таким простором для нової раси є українські села і взагалі територія за ме­жами міст. Майбутнє - за добре органі­зованою мережею екологічних поселень з самодостатнім виробничим циклом. Го­ловні напрямки виробництва:

- інформаційні продукти (програмне забезпечення, освіта, мистецтво, знання);

- екологічно чисті продукти харчуван­ня;

- формування нової людини з вищими духовно-вольовими і психофізичними якостями, спроможної наводити лад в будь-якій точці світу.

Це має бути не втеча з міст, а організоване освоєння нового життєвого простору, адже для городян життя за межами міст - це як відкриття нового світу, сповнене пригод і цікавих несподіванок.

Громади нової раси сьогодні формуються переважно в великих містах і орга­нізовано створюють в сільській місцевості опорні точки - скити (поселення, центри зв'язку, культури і ділової активності). Навколо них і будуватимуться нові поселення, їх мешканці будуть одночасно і духовною громадою, і школою інновацій, і виробничою корпорацією.

Мережа таких поселень і сформує нову цивілізацію. Хай Буде!

Ігор КАГАНЕЦЬ, Інститут метафізичних досліджень Перехід-IV

 
Автор: admin 25.06.2011,
Версія для друку     

Комментарії

Немає коментаріїв
Логін: Гость
Повідомлення:
Підтвердження кода безпеки
Код безпеки:
Введіть код:*
 
 
Дозволяється та вітається передрук матеріалів
з посиланням на джерело.


http://gazeta.triglav.pro ® 2010
 

Передплата на газету.

Відновлення видання віснику Характерного козацтва - “ТРИГЛАВ”. Відтепер газета є щомісячна і може бути отримана через пошту. Підписатися на “ТРИГЛАВ” просто - завітати до найближчого поштового відділення та оформити підписку.
                   Підписний індекс газети "ТРИГЛАВ" 49069
Підписка в будь-який час - підписатися можно на номери на наступний місяць і до кінця року. Дивіться інформаційний лист №2 (вклеєна вкладка до «Каталогу видань України на 1 півріччя 2010 р.»).  Газета виходить українською мовою.
 
Сторінка згенерована за 0.0176 секунд та 9 запитів до бази даних за 0.00051 секунд
Copyright ©2007-2023 by Kasseler CMS. All rights reserved.

Вы можете купить часы как известных брендов, так и недорогие китайcкие часы.